Nikoi Island, Indonesia © Renae Smith

Nikoi Island, Indonesia